ALLMÄNNA VILLKOR

Betalning

Vi erbjuder flera betalningsmöjligheter.

– Förskottsbetalning

– Betalning vid leverans (efter godkänd kreditprövning)

– Leasing (efter godkänd kreditprövning)

Garanti

GARANTINS INNEHÅLL OCH FULLGÖRANDE

 

1. Ett års garanti lämnas på produktdelar (reservdelar) från fakturadatum vilka kan härledas till produktionsfel hos fabriker för vilka Lava Inox (SABAGH AB) ansvarar.
2. Indirekta följdskador såsom nyttjande- och produktionsbortfall, driftstopp och driftsuppehåll, värdeminskning och andra indirekta följdskador, omfattas ej av garantin.
3. Plug-in (maskiner som kopplas till adapter eller annan elförsörjning),gasmotordriven utrustning (maskin), kylskåp och frysskåp,trefaskopplingar samt samtliga andra maskiner måste installeras av behörig fackman.
4. Underlåtenhet att följa dessa regler medför att garantin blir ogiltig. 5. Fakturan utfärdad av den behörige fackmannen avseende installationen och/eller annan åtgärd skall sparas under hela garantiperioden och uppvisas på begäran.
6. För normal förslitning och förbrukningsmaterial, såsom glödlampor, filter, säkringar o dyl omfattas inte av garantin.

2. ÖVRIGA VILLKOR

1. Skador eller fel som orsakats av yttre omständigheter, exempelvis brand, vatten, åsknedslag m.m, omfattas inte av denna garanti.

2. Garanti gäller ej om man inte följt instruktionsanvisningar eller fel förorsakade av ingrepp i maskinen av icke behörig fackman.

3. Skador som inträffat vid leverans omfattas inte av garantin.
Vid retur av produkt är det du som kund som ansvarar för att leveranser sker utan skador på godset. Packetera alltid produkten väl. Klistra fraktetiketten på paketet och kontakta fraktbolaget för hämtning.

4. Lava Inox förbehåller sig rätten att efter eget val anlita fackkunnigt företag för att åtgärda eventuella skador.
5. Garantin gäller under förutsättning att skada inte inträffar och anmäls senare än 1 år efter det att maskinen tagits i bruk.
6. Vid skada skall Gastro Lava Inox omgående, eller senast inom åtta dagar efter skadans uppkomst och innan reparationsåtgärder vidtas, beredas tillfälle att undersöka skadan. Skulle ej så ske gäller ej garantin.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå du som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Gäller det t.ex. handhavandefel, transportskador eller felinställd produkt debiterar vi dig kostnaden för reparation och frakt eller utkörning. Det gäller även i de fall som vi inte kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Din orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten. Observera att garantin kan skilja sig mellan olika leverantörer.

Reservationer

Vi reserverar oss för felaktigheter och misstag avseende priser och produkter

på denna webbsida (inkl. länkade sajter). Vi reserverar oss även för slutförsäljning och eventuella bristsituationer eller leveranssvårigheter av presenterade produkter, samt för prisförändringar och sortiment/produkt-förändringar utanför vår kontroll. Undersökningsplikt Undersökningsplikt måste fullgöras vid mottagande av gods. Fel som skäligen borde upptäckts vid leverans men ej åberopats vid mottagande av godset kan ej åberopas i efterhand och ersätts eller åtgärdas ej. Reklamation måste ske omgående till speditören och köparen måste tillse att reklamationen noteras på fraktsedeln. Om köparen undertecknar följesedeln/fraktsedeln och därmed godkänner att varorna mottagits oskadade kommer framtida reklamationer ej att accepteras. Äganderättsförbehåll Säljaren förbehåller sig rätten att återta den sålda egendomen intill dess köparen fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt ingånget avtal. Köparen får till dess samtliga betalningsförpliktelser enligt ingånget avtal fullgjorts ej försälja, pantsätta, uthyra eller på annat sätt begränsa säljarens äganderätt.

Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Lavainox bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av vår databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.

Finansieringsmöjligheter för handel eller leasing av storköksprodukter.

Finansieringslösning för dig som planerar att investera i ett nytt kök eller för köp av köks- och restaurangutrustning

Finansiering

Finansiering eller leasing med Wasa Kredit AB

I samarbete med Wasa Kredit erbjuder LAVAINOX en smart och förmånlig finansieringslösning som riktar sig till dig som planerar att investera i ett nytt kök eller för handel av storköksprodukter, som hyra eller leasing. Läs mer om detta på Wasa Kredits hemsida.  De erbjuder också lån och kontokortskrediter till privatpersoner.

Vi erbjuder uthyrning och leasing av allt inom restaurangutrustning, storköksmaskiner och likande produkter och tillbehör för korta likväl som för längre perioder. Vi hjälper självfallet till med såväl transport som eventuell montering och installation.

Inköpspris och leasingavgifter

Inköpspris och leasingavgifterna varierar över tid. Dock är normalt ca 5% av inköpspris som restvärde. Uppläggningsavgift och eventuella faktureringsavgifter tillkommer. Läs mer om detta på Wasa Kredits hemsida.

Hur ansöker du om finansiering och leasing?

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig kring de frågor du har när det gäller finansiering och leasing. Du kommer kontakt med oss måndag till fredag mellan 8 – 17 och via e-post info@lavainox.se alla timmar på dygnet Kontakta oss för frågor och offert på just era specifika önskemål.